ที่ปรึกษา (Consultant Committee)

คณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

1.นายสนธยา  คุณปลื้ม                ประธานที่ปรึกษา
2.พลตรีจารึก  อารนีราชการัณย์  รองประธานที่ปรึกษา
3.นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์        รองประธานที่ปรึกษา
4.หม่อมงราชวงศ์วรปา  จักรพันธุ์  ที่ปรึกษา
5.พลเอก รณยุทธ  ฤทธิฦาชัย       ที่ปรึกษา
6.พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์  ที่ปรึกษา
7.พลเอก รณชัย    มัญชุสุนทรกุล   ที่ปรึกษา
8.พลตรี โอสถ       ภาวิไล              ที่ปรึกษา
9.พลโท ปฎิพล   สมรรคจันทร์      ที่ปรึกษา
10.พลตำรวจตรี สุรพงษ์       อาริยะมงคล   ที่ปรึกษา
11.พลตำรวจตรี ศุภวณัฏฐ์   อาริยะมงคล    ที่ปรึกษา
12.พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์      สังขพงศ์     ที่ปรึกษา
13.นายธนา      ไชยประสิทธิ์       ที่ปรึกษา
14.ดร.ปัญญา     หาญลำยวง      ที่ปรึกษา
15.ดร.สันติ        ป่าหวาย               ที่ปรึกษา
16.นายสุรสิทธิ์    ทองจันทร์       ที่ปรึกษา
17.นายศุกรีย์      สุภาวรีกุล        ที่ปรึกษา
18.นายทวี       โพยประโคน      ที่ปรึกษา
19.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์    ผลพันธิน  ที่ปรึกษา
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ    ระวังการณ์    ที่ปรึกษา
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศิน          ปลื้มเจริญ     ที่ปรึกษา
22.นายวิทยา             วิรารัตน์     ที่ปรึกษา
23.ดร.สรายุทธ         มหวลีรัตน์     ที่ปรึกษา
24.ดร.สุดา         สุขอ่ำ                ที่ปรึกษา
25.นางสาวชนินันท์    แย้มขวัญยืน   ที่ปรึกษา
26.ดร.ธาวิษ     ถนอมจิตศ์       ที่ปรึกษา
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บังอร     เบ็ญจาธิกุล   ที่ปรึกษา
28.Mr.Yeong Khun Shin   ที่ปรึกษา
29.หม่อมหลวงสุรมณ  วรวรรณ  ที่ปรึกษา