ประวัติ (History)

 

“สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยแยกตัวออกมาจาก สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับอนุญาติจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๕๙ ของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย”
ปัจจุบันมี นายวทัญญู  สดใส ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมฯ คนที่ ๕