สรุปผลการแข่งขันกีฬากรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผลการแข่งขัน กรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
🗓 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2563
—————————————————-
🏃 วิ่ง 200 เมตร เยาวชนชาย
🥇 ตนุภัทร ควรสมบัติ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 26.02 วินาที
🥈 ปรเมศวร์ เขียวหนู (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 27.77 วินาที
🥉 กิตตธัช ผัดแสน (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง) เวลา 29.18 วินาที
—————————————————-
🏃‍♀️วิ่ง 200 เมตร เยาวชนหญิง
🥇 ปนิตา ภูสีนาท (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 32.12 วินาที
🥈 กชกรณ์ พระสลัก (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 32.14 วินาที
🥉 ขวัญชนก โพชนิกร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 32.16 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 200 เมตร ประชาชนชาย
🥇 อุดมศักดิ์ รอดทุกข์ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 26.21 วินาที
🥈 ปฏิภาณ สุขลักษณ์ (ม.สวนดุสิต) เวลา 26.68 วินาที
🥉 วรวุฒิ เกษพันธ์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 26.84 วินาที
—————————————————-
🏃‍♀️วิ่ง 200 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 สายธาร น้อยนาจารย์ (ม.สวนดุสิต) เวลา 30.55 วินาที
🥈 ธาริณี ดวงมาลา (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 32.56 วินาที
🥉 พัชรินทร์ เงางาม (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 32.58 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 800 เมตร เยาวชนชาย
🥇 กิตตธัช ผัดแสน (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง) เวลา 2.32.65 นาที
🥈 พีรณัฐ หลับแก้ว (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 2.52.97 นาที
—————————————————-
🏃‍♀️วิ่ง 800 เมตร เยาวชนหญิง
🥇 ขวัญชนก โพชนิกร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 3.26.64 นาที
🥈 ปนิตา ภูสีนาท (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 3.36.90 นาที
🥉 กชกรณ์ พระสลัก (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 3.41.99 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 800 เมตร ประชาชนชาย
🥇 อุทัย ใจเทพ (ม.สวนดุสิต) เวลา 2.20.55 นาที
🥈 ฉลองเกียรติ คิดดีจริง (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 2.24.51 นาที
🥉 อุดมศักดิ์ รอดทุกข์ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 2.26.79 นาที
—————————————————-
🏃‍♀️วิ่ง 800 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 สุชาดา เพียขันทา (ม.สวนดุสิต) เวลา 3.22.36 นาที
🥈 จันทิมา อุดร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 3.34.42 นาที
🥉 กชนันท์ จันทร์เลื่อน (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 3.50.18 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 1,500 เมตร ประชาชนชาย
🥇 อุทัย ใจเทพ (ม.สวนดุสิต) เวลา 4.56.27 นาที
🥈 ฉลองเกียรติ คิดดีจริง (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 5.14.96 นาที
🥉 อุดมศักดิ์ รอดทุกข์ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 5.27.17 นาที
—————————————————-
🏃‍♀️วิ่ง 1,500 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 สุชาดา เพียขันทา (ม.สวนดุสิต) เวลา 7.43.90 นาที
🥈 จันทิมา อุดร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 8.31.22 นาที
🥉 สุนิสา หัสดิน (ม.สวนดุสิต) เวลา 9.50.49 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 5,000 เมตร ประชาชนชาย
🥇 อุทัย ใจเทพ (ม.สวนดุสิต) เวลา 18:48.49 นาที
🥈 ศุภชัย รติอภิรมย์ (อิสระ เชียงใหม่) เวลา 22:04.34 นาที
🥉 จรัล บุญทา (มรภ.เชียงใหม่) เวลา 22:53.80 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่งผลัด 4×100 เมตร เยาวชนชาย
🥇 ลัทธโชติ ไชยสวัสดิ์, ตนุภัทร ควรสมบัติ, พีรณัฐ หลับแก้ว, บารมี ไทยป็อก, เอกวราพล พวงทอง, วีรภัทร เห็นพร้อม (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 55.44 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ประชาชนชาย
🥇 ทิวัตด์ อักษร, สุรเชษฐ์ สวัสดี, ปฏิภาณ สุขลักษณ์, วัชรากร ไชอยู่ (ม.สวนดุสิต) เวลา 48.62 วินาที
🥈 วุฒิพงษ์ วงษ์ษาชัย, จักรพล สมงาม, วรวุฒิ เกษพันธ์, รพีภัทร คำสุวรรณ, ฉลองเกียรติ คิดดีจริง, กิตติพงษ์ เหิมหัก (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 52.10 วินาที
🥉 สิริวิชญ์ ศรีมหาดไทย, นัฐวุฒิ เทียมอุบล, ฐิติวัฒน์ บัวผัน, ธีรวุฒิ สุดใจ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 52.68 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 จรรยาพร ละครแพง, สุภาวดี ชัยชนะ, ธัญญาภรณ์ กองเอียด, สายธาร น้อยนาจารย์ (ม.สวนดุสิต) เวลา 1.00.95 นาที
🥈 พัชรินทร์ เงางาม, ศิริมล กระจาย, กชนันท์ จันทร์เลื่อน, ธาริณี ดวงมาลา, จันทิมา อุดร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 1.01.90 นาที
🥉 มาริษา เพิ่มขุนทด, นริศรา เอกจีน, ภาวิณี พรเจริญ, ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 1.01.96 นาที
—————————————————-
🏃 กระโดดไกล ประชาชนชาย
🥇 สุรเชษฐ์ สวัสดี (ม.สวนดุสิต) ระยะ 5.59 เมตร
🥈 วุฒิพงษ์ วงษ์ษาชัย (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) ระยะ 5.28 เมตร
🥉 อนันตพงษ์ สมกะเนย์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) ระยะ 4.80 เมตร
—————————————————-
🏃 กระโดดสูง ประชาชนหญิง
🥇 ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) ระยะ 1.30 เมตร
🥈 จรรยาพร ละครแพง (ม.สวนดุสิต) ระยะ 1.25 เมตร
🥉 ยุภาพร เจือมา (ม.สวนดุสิต) ระยะ 1.10 เมตร
 
ผลการแข่งขัน กรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
🗓 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563
—————————————————-
🏃 วิ่ง 100 เมตร เยาวชนชาย
🥇 ตนุภัทร ควรสมบัติ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 12.51 วินาที
🥈 ปรเมศวร์ เขียวหนู (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 12.70 วินาที
🥉 เมธาวี พิริยะสถาพร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 12.90 วินาที
—————————————————-
🏃‍♀️ วิ่ง 100 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 13.99 วินาที
🥈 ขนิษฐา ทองดี (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 14.19 วินาที
🥉 ธาริณี ดวงมาลา (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 14.98 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 100 เมตร ประชาชนชาย
🥇 วุฒิพงษ์ วงษ์ษาชัย (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 12.21 วินาที
🥈 พิวัตถ์ อักษร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 12.24 วินาที
🥉 ฐิติวัฒน์ บัวฝัน (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 12.50 วินาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 400 เมตร เยาวชนชาย
🥇 ตนุภัทร ควรสมบัติ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 59.77 วินาที
🥈 พีรณัฐ หลับแก้ว (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 1.06.31 นาที
🥉 ประกิจ สุขล้น (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 1.07.72 นาที
—————————————————-
🏃‍♀️ วิ่ง 400 เมตร เยาวชนหญิง
🥇 ขวัญชนก โพชนิกร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 1.21.37 นาที
🥈 กชกรณ์ พระสลัก (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 1.24.89 นาที
🥉 เมสินี นิลบวร (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 1.27.62 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 400 เมตร ประชาชนชาย
🥇 อุดมศักดิ์ รอดทุกข์ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 59.07 วินาที
🥈 ฉลองเกียรติ คิดดีจริง (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 59.50 วินาที
🥉 วัชรากร ไซอยู่ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 1:03.37 นาที
—————————————————-
🏃‍♀️ วิ่ง 400 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 สุชาดา เพียขันทา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 1.18.66 นาที
🥈 สายธาร น้อยนาจารย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 1.20.11 นาที
🥉 ศิริมล กระจาย (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 1.23.46 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่งผลัด 4×400 เมตร เยาวชนชาย
🥇 ลัทธิโชค ไชยสวัสดิ์, ตนุภัทร ควรสมบัติ, พีรณัฐ หลับแก้ว, บารมี ไทยป๊อก (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 4.36.91 นาที
🥈 ทัตเทพ ขวัมเงิน, ประดิจ สุขล้น, เมธาวี พิริยะสถาพร, ปรเมศวร์ เขียวหนู (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 5.05.89 นาที
🥉
—————————————————-
🏃‍♀️ วิ่งผลัด 4×400 เมตร ประชาชนหญิง
🥇 สายธาร น้อยนาจารย์, ธัญญาภรณ์ กองเอียด, สุภาวดี ชัยชนะ, สุชาดา เพียขันทา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 5.36.28 นาที
🥈 จันทิมา อุดร, ธาริณี ดวงมาลา, ศิริมล กระจาย, พัชรินทร์ เงางาม (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 5.41.34 นาที
🥉 ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์, นริศรา เอกจีน, ชาลิณี ใจกว้าง, ภาวิณี พรเจริญ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 6.00.41 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่งผลัด 4×400 เมตร ประชาชนชาย
🥇 ฉลองเกียรติ คิดดีจริง, วุฒิพงษ์ วงษ์ษาชัย, วรวุฒิ เกษพันธ์, รพีภัทร คำสุวรรณ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 4.09.76 นาที
🥈 พิวัตถ์ อักษร, ปฏิภาณ สุขลักษณ์, วัชรากร ไซอยู่, อุทัย ใจเทพ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เวลา 4.16.23 นาที
🥉 วชิรวิทย์ อุดอิน, สุรินทร์ ฟักเถื่อน, สิรวิทย์ ศรีมหาดไทย, ณัฐวุฒ เทียมอุบล (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 4.49.76 นาที
—————————————————-
🏃 วิ่ง 1,500 เมตร เยาวชนชาย
🥇 กิตติธัช ผัดแสน (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง) เวลา 6.03.23 นาที
🥈 พีรณัฐ หลับแก้ว (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) เวลา 6.36.95 นาที
🥉 ประกิจ สุขล้น (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 7.07.88 นาที
—————————————————-
🏃‍♀️ วิ่ง 1,500 เมตร เยาวชนหญิง
🥇 ปนิตา ภูสีนาท (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) เวลา 7.32.61 นาที
🥈 ขวัญชนก นิลบวร (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 8.30.11 นาที
🥉 กชกรณ์ พระสลัก (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เวลา 8.34.91 นาที
—————————————————-
🏃 กระโดดสูง ประชาชนชาย
🥇 วชิรวิทย์ อุดอิน (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) ระยะ 1.50 เมตร
🥈 ศิริมงคล อินทนิล (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ระยะ 1.40 เมตร
🥉 ธนาวัฒน์ ชูบัว (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) ระยะ 1.40 เมตร
—————————————————-
🏃‍♀️ กระโดดไกล ประชาชนหญิง
🥇 ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) ระยะ 3.77 เมตร
🥈 ธัญญาภรณ์ ทองเอียด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ระยะ 3.54 เมตร
🥉 ยุภาพร เจือมา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ระยะ 3.52 เมตร
—————————————————-
🏃 เขย่งก้าวกระโดด ประชาชนชาย
🥇 วชิรวิทย์ อุดอิน (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) ระยะ 10.74 เมตร
🥈 อุดมศักดิ์ รอดทุกข์ (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) ระยะ 9.93 เมตร
🥉 ธีรวุฒิ สุดใจ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) ระยะ 8.25 เมตร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *